Legislatíva

Legislatíva týkajúca sa práva nepočujúcich osôb a výchovy a vzdelávania nepočujúcich detí, žiakov a študentov

 

 • Uznesenie (rezolúcia) Európskeho parlamentu o posunkovom jazyku a profesionálnych tlmočníkoch posunkového jazyka (23. 11. 2016) – dokument

 • Smernica o prístupnosti webových stránok (26. 10. 2016) - odkaz

 • Vzdelávací program pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím – odkaz

 • Európsky akt o prístupnosti (2. 12. 2015) - odkaz

 • Európska smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (14. 1. 2014) - odkaz

 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (č. 317/2010) – odkaz

  • Odporúčania Výboru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím k Východiskovej správe SR (18. 4. 2016) – dokument

 • Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 – odkaz

 • Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 - 2020 – odkaz

 • Bruselská deklarácia o posunkových jazykoch v Európskej únii (19. 11. 2010) – dokument

 • Zákon o vysielaní a retransmisii (č. 216/2010) – odkaz

 • Vyhláška o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím (č. 12/2016) – odkaz

 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (č. 245/2008) – odkaz

 • Zákon o sociálnych službách (č. 448/2008) – odkaz

 • Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (č. 447/2008) – odkaz

 • Vyhláška o špeciálnych školách (č. 322/2008) – odkaz

 • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (č. 207/2008) – odkaz

 • Ochrana posunkových jazykov v členských štátoch Rady Európy (Odporúčanie 1598 (2003))  – dokument

 • Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov (č. 588/2001) – odkaz

  • Výkladová správa k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov – dokument

 • Uznesenie (rezolúcia) o posunkových jazykoch (18. 11. 1998) – dokument

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posunkovej reči nepočujúcich osôb (č. 149/1995) – odkaz

 • Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992) – odkaz

 • Uznesenie (rezolúcia) Európskeho parlamentu o posunkových jazykoch (7. 6. 1988) – dokument

Naše práva v Európskej únii

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 27.05.2024 18:09:12