E-shop od iných vydavateľstiev

Vitajte v našom e-shope, kde vám ponúkame publikácie od iných vydavateľstiev. V prípade záujmu je možné si objednať emailom: snepeda(a)gmail.com. V cene nie sú zahrnuté poplatky za poštovné a balné. 

 

 IV. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka  Saleského (zborník)

 Zostavovateľka: Anna Šmehilová

 Rok vydania: 2006

 Vydavateľstvo: Effeta - stredisko sv. Františka Saleského

 Počet strán: 208

 Cena: 1,49 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks 

Zborník je súhrnom z festivalu kultúry nepočujúcich, ktorý sa konal v roku 2000. Obsahuje príspevky z odborného seminára na tému Kultúra nepočujúcich. fotografie dramarikých predstavení a výtvarného umenia nepočujúcich.

 

 Európske modely úspešnej praxe v odbornom vzdelávaní a   príprave: Účasť žiakov so špeciálnymi vzdelávacími   potrebami/zdravotným postihnutím na odbornom vzdelávaní   a príprave (zborník)

 Rok vydania: 2013

 Vydavateľstvo: European Agency for Development inSpecial Needs

 Počet strán: 50

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Obsah: tu.

 

 Frekvenčný slovník posunkovej reči (kniha)

 Autori: Štefan Csonka - Jozef Mistrík - Ladislav Ubár 

 Rok vydania: 1986

 Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo

 Počet strán: 304

 Cena: 1,49 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

 

Slovník obsahuje takmer 700 najfrekventovanejších posunkov, ktoré potrebuje človek pri posunkovom dorozumievaní. Je to slovná zásoba, ktorá predstavuje 80 % konkrétnej reči. V úvode slovníka nechýbajú textové informácie o histórii starostlivosti o nepočujúcich a o gramatike posunkovej reči (gramatika slov, gramatika viet, gramatika textu).

 

 Kariérové poradenstvo a možnosti facilitácie kariérového   vývinu nepočujúcich (kniha)

 Autor: Marian Groma

 Rok vydania: 2012

 Vydavateľstvo: Univerzita Komenského v Bratislave

 Počet strán: 175

 Cena: 1,49 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Obsah: a) kariérové poradenstvo v podmienkach diverzity populácie, b) koncepty a modely postihnutia ako východiská pre kariérové poradenstvo nepočujúcich, c) špecifiká utvárania psychiky nepočujúcich, d) kariéra a nepočujúci - skutočnosť, podmienky, diagnostika, e) niektoré faktory stimulujúce a facilitujúce vývin nepočujúcich, f) inštitucionalizovaná podpora kariérového vývinu a zamestnávania nepočujúcich, g) kompetencie poradcu a etické aspekty v kariérovom poradenstve nepočujúcich, h) perspektívy kariérového poradenstva pre nepočujúcich.

 

 Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem (kniha)

 Autorka: Karla Svobodová

 Rok vydania: 2005

 Vydavateľstvo: Septima, 2005

 Počet strán: 152

 Jazyk: český

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Obsah: Kochleárna implantácia. Špeciálno-pedagogická a logopedická starostlivosť o deti s KI. Časové členenie špeciálno-pedagogickej starostlivosti. Metódy reedukácie sluchu. Podmienky reedukácie sluchu. Zásady reedukácie sluchu. Postup reedukácie sluchu. Metodické okruhy reedukácie sluchu. Dôležité prvky reedukácie sluchu. Metodický materiál pre reedukáciu sluchu. Priebežná starostlivosť o deti s KI v spolupráci špeciálno-pedagogického centra a školy. Ukážky z metodiky reedukácie sluchu.   

 

 Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči III (kniha)

 Zostavovatelia: Jaroslav Košút - Mária Košútová - Darina Tarcsiová

 Rok vydania: 2005

 Vydavateľstvo: Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich  Slovenska

 Počet strán: 188

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Autori sa vo svojejk knihe venujú problematike tlmočníkov a tlmočníckej služby, domácim a medzinárodným právnym dokumentom, ktoré ovplyvňujú život osôb so zdravotným postihnutím. Obsah knihy.

 

 Systém komplexnej starostlivosti o žiakov s narušenou

 komunikačnou schopnosťou až po úspešné ukončenie

 prípravy na povolanie (zborník + CD)

 Zostavovatelia: Ľuboslava Porubovičová a kolektív

 Rok vydania: 2007

 Vydavateľstvo: Základná škola internátna pre žiakov s chynami reči,

 Lučenec

 Počet strán: 84

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

Na sklade: 1 ks

Obsah: Špecifiká vzdelávania detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Komunikácia s deťmi so špecifickými problémami. Komunikácia s dieťaťom. Dyslexia. Problematika dysgrafie u žiakov ZŠ. Žiak s dysortografiou v ZŠ. Dyskalkúlia. Vývinová dysfázia. Individuálny vzdelávací plán.

 

 Školská integrácia sluchovo postihnutých detí a mládeže  (zborník)

 Zostavovatelia: Magdaléna Lehocká - Ondrej Matuška

 Rok vydania: 2001

 Vydavateľstvo: The British Council

 Počet strán: 210

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 3 ks

Táto publikácia vyšla v rámci britsko-slovenského projektu Podpora stratégie pre integrované vzdelávanie študentov so sluchovým postihnutím na Slovensku a vo Veľkej Británii, ktorý sa realizoval v spolupráci Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci a Edge Hill University College Ormskirk v rokoch 1998-2001 v gescii British Council Slovakia. Obsahuje príspevky, ktoré odzneli na záverečnej Konferencii o školskej integrácii detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorá sa konala v júni 2001 v Lučenci. Obsah zborníka.

 

 Štandardy kvality podporovaného zamestnávania (zborník)

 Autor: Viera Záhorcová

 Rok vydania: 2009

 Vydavateľstvo: Agentúra podporovaného zamestnávania

 Počet strán: 36

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

 Obsah: tu.

 

 Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými

 potrebami (kniha)

 

 Autori: Radka Nováková - Petr Vysuček - Jana Petříčková

 Rok vydania: 2008

 Vydavateľstvo: Česká komora tlumočníků znakového jazyka

 Jazyk: český

 Počet strán: 62

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Publikácia sa venuje tomu, ako ovplyvňujú niektoré sociologické faktory spôsob komunikácie a vyjadrovanie nepočujúcich klientov v českom posunkovom jazyku. Zaznamenáva problematiku vzdelania a vzdelávania nepočujúcich používateľov českého posunkového jazyka a prístupy vo vzdelávaní žiakov s poruchou sluchu. Upozorňuje na to, ako sa v prejave nepočujúceho používateľa českého posunkového jazyka odráža jeho vek, pohlavie, doba a miera osvojenia jazyka. Pojednáva tiež o nepočujúcich používateľoch českého posunkového jazyka, ktorí majú ešte iné zdravotné postihnutie či iné zdravotné obmedzenia. Klientov tlmočníka delia do troch skupín: nepočujúci klienti bez nároku na prispôsobenie tlmočenia/prekladu, nepočujúci klienti vyžadujúci prispôsobenie tlmočenia/prekladu v menšej miere a nepočujúci klienti vyžadujúci prispôsobenie tlmočenia/prekladu vo väčšej miere. Tlmočenie pre klientov z týchto skupín sa venujú osobitné kapitoly. Publikácia obsahuje jednu prípadovú štúdiu týkajúcu sa tímového tlmočenia pri individuálnej psychoterapii.

 

 Učím sa odzerať, lebo už nepočujem (príručka)

 Autorka: Terézia Grausová

 Rok vydania: 1988

 Vydavateľstvo: Ústredný výbor Slovenského zväzu invalidov Bratislava

 Počet strán: 120

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Príručka je určená najmä tým, čo náhle stratili sluch a majú chuť a pevnú vôľu naučiť sa komunikovať so svojím okolím odzeraním z úst druhých ľudí. Autorka uvádza zásady pri nacvičovaní odzerania, opisy artikulačných orgánov a ďalšie metodické rady a pokyny. Ťažisko príručky tvorí návod vlastného nácviku odzerania jednotlivých hlások s príkladmi vybraných slov a viet a systematická obrazová dokumentácia.

 

 Základná posunková zásoba pre komunikáciu 

 s nepočujúcimi  deťmi (videokazeta)

 Autorky projektu: Darina Tarcsiová - Mária Košútová 

 Rok vydania: 2003

 Vydavateľstvo: Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich  Slovenska

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

 

Videokazeta s posunkovou zásobou pre potreby komunikácie medzi počujúcimi a ich nepočujúcimi deťmi. Obsahuje tieto okruhy: telo, starostlivosť o telo, oblečenie, zdravie a choroba, rodina, oslava narodenín, niektoré sviatky, dom, izba, nákup, raňajky, prestieranie, obed, pečenie, škola, materská škola, cesta do školy, zvieratá a rastliny, počasie a čas.

 

 Zvýšenie schopnosti učiť sa detí so sluchovým   postihnutím (zborník + CD)

 Zostavovatelia: Ľuboslava Porubovičová a kolektív

 Rok vydania: 2008

 Vydavateľstvo: Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, 

 špeciálnopedagogická poradňa, Lučenec

 Počet strán: 108 strán

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Obsah: Systém vzdelávania detí a žiakov so sluchovým postihnutím na Slovensku. Špecifiká výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých s ohľadom na získavanie kľúčových kompetencií. Možnosti rozvoja komunikácie sluchovo postihnutých. Školská integrácia sluchovo postihnutých žiakov. Výcvik v oblasti porúch matematických schopností. Čítanie s porozumením u sluchovo postihnutých. Sociálna oblasť, možnosti kompenzácie sluchového postihnutia. Rozvíjanie komunikačných schopností sluchovo postihnutých detí.

 

Copyright © 2015 - 2019 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist